Sale!

శ్రీమద్ రామాయణ కల్పవృక్షం Six vols Srimad Ramayana Kal

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రచన “రామాయణ కల్పవృక్షం” అతని సాహితీ ప్రతిభకు, తాత్విక భావాలకు, ఆధ్యాత్మిక ధోరణికి, తెలుగు సాహిత్యంలో పద్య కావ్యాల విశిష్టతకు నిదర్శనంగా ప్రసిద్ధమైంది. రామాయణాన్ని, విశ్వనాథను, పద్యకవిత్వాన్ని విమర్శించే వారికి కూడా ఇది ఒక ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంటున్నది.

మొత్తం రామాయణం సెట్‌లో ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఇందులో ఒక్కొక్కటి ఒక కాండతో వ్యవహరిస్తాయి. అన్ని కాండలను కవిత్వ రూపంలో మాత్రమే వర్ణించారు. దయచేసి పద్యాలకు వివరణ భాగం ఉండదని గమనించండి. పద్యము అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడని సాధారణ భాషలో ఉన్నాయి.

2,999.00 2,890.00

2 in stock

Compare

Description

About the book : 

ఆకృతి రామచంద్ర విరహాకృతి కన్బొమ తీరు స్వామి చా
పాకృతి కన్నులన్ ప్రభు కృపాకృతి కైశిక మందు స్వామి దే
హాకృతి సర్వదేహమున యందును రాఘవ వంశమౌళి ధ
ర్మాకృతి కూరుచున్న విధమంతయు రామ ప్రతిజ్ఞ మూర్తియై

రామాయణ కల్పవృక్షం, తెలుగులో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రచించిన పద్య కావ్యము. తెలుగులో రామాయణం అనేక కావ్యాలుగాను, వచన రూపంలోను, సినిమాలుగాను, గేయాలుగాను, జానపద గీతాలుగాను చెప్పబడింది. ప్రతి రచనకూ ఒక విశిష్టత ఉంది. అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రచన “రామాయణ కల్పవృక్షం” అతని సాహితీ ప్రతిభకు, తాత్విక భావాలకు, ఆధ్యాత్మిక ధోరణికి, తెలుగు సాహిత్యంలో పద్య కావ్యాల విశిష్టతకు నిదర్శనంగా ప్రసిద్ధమైంది. రామాయణాన్ని, విశ్వనాథను, పద్యకవిత్వాన్ని విమర్శించే వారికి కూడా ఇది ఒక ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంటున్నది.

మొత్తం రామాయణం సెట్‌లో ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఇందులో ఒక్కొక్కటి ఒక కాండతో వ్యవహరిస్తాయి. అన్ని కాండలను కవిత్వ రూపంలో మాత్రమే వర్ణించారు. దయచేసి పద్యాలకు వివరణ భాగం ఉండదని గమనించండి. పద్యము అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడని సాధారణ భాషలో ఉన్నాయి.

విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారిచే వ్రాయబడిన రామాయణ కల్పవృక్షంపై జరిగిన పరిశోధనల్లో ఇది విశిష్టమైనది. విశ్వనాథవారు కల్పవృక్షంలో తెలుగుదనాన్ని అంటే తెలుగువారి సంస్కృతీ సంప్రదయాలు, వర్ణనల్లో, అలంకారాల్లో,చందస్సులో, భాషలో……..ఇలా అన్ని విషయాల్లో తెలుగుదనం ఎలా ఉందో నిరూపించారు.
ఇది విద్యార్థులకు, కవులకు,పండితులకు, భాషా ప్రియులకు, పరిశోధకులకు అత్యంత ఉపయోగకరం

 

Pages : 2360 ; Sri Viswanatha Publications ; Weight : 4.5 kgs ; 6 volumes ; Language : Telugu

About the Author :

Viswanadha Satyanarayana (10 September 1895 – 18 October 1976) is popularly known as the Kavi Samraat (Emperor of Poetry and Emperor of all Poets), was a Telugu writer of the 20th century. His works included poetry, novels, drama, short stories and speeches, covering a wide range of subjects such as analysis of history, philosophy, religion, sociology, political science, linguistics, psychology and consciousness studies, epistemology, aesthetics and spiritualism.
Viswanatha’s style of poetry was classical in nature and his popular works include Ramayana Kalpa Vrukshamu (Ramayana the wish-granting divine tree), Kinnersani patalu (Mermaid songs) and Veyipadagalu (The Thousand Hoods).

He was awarded the Jnanpith Award and Padma Bhushan in 1971.

Viswanadha was of the view that history is not the story of kings but the narrative that gives one an understanding of the sociological, political, economic, cultural, scientific, spiritual and aesthetic lives of man in a given time, and their evolution. Based on Kota Venkatachalam’s chronology Vishwanatha wrote three series of novels depicting all these aspects of ancient and medieval society, along with stories woven around the famous characters of three royal lineages:

1. Purana Vaira Granthamala is a series of 12 novels about the Magadha Royal dynasties after Mahabharata war. In this series, there are two tendencies – Krishna representing Dharma, and Jayadratha representing the darker side of human psyche, the unrighteous side. The primary characters in each of the 12 novels behave under the influence of these two tendencies, each having its temporal victories.

2. Nepala Rajavamsa Caritra is a series of 6 novels about the Nepali Royal dynasties. This series expounds Carvaka school of thought, its intricacies and sub-schools, social life and values influenced by carvakas.

3. Kashmira Rajavamsa Caritra is a series of 6 novels woven around the Royal dynasties that ruled Kashmir.

Literary career:

Viswanatha’s literary works includes 30 poems, 20 plays, 60 novels, 10 critical estimates, 200 Khand kavyas, 35 short stories, three playlets, 70 essays, 50 radio plays, 10 essays in English, 10 works is Sanskrit, three translations, 100 introductions and forewords as well as radio talks. Some of his poems and novels have been translated into English, Hindi, Tamil, Malayalam, Urdu and Sanskrit.

Veyipadagalu was later translated into Hindi by former Prime Minister PV Narasimha Rao as Sahasraphan.

Author

Viswanatha Satyanarayana

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “శ్రీమద్ రామాయణ కల్పవృక్షం Six vols Srimad Ramayana Kal”